TOPOGRAFIA


Entre els nostres serveis topogràfics hi trobareu:

  • Replanteig de cobertures de reg per aspersió
  • Replanteig de les plantacions de fruiters
  • Replanteig de les instal·lacions de reg
  • Control de moviments de terres en tot tipus d’obra
  • Aixecaments topogràfics de finques
  • Amidaments i parcel·lacions de finques
  • Control topogràfic i replanteig d’obra (urbanitzacions, regs, drenatges, preses, impulsions …)
  • Gestió i direcció d’obres.