TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS O DEPURACIÓ


El tractament d’aigües residuals industrials o urbanes consisteix en una sèrie de processos físics, químics i biològics que tenen com finalitat eliminar els contaminants de l’aigua per l’ús humà. L’objectiu del tractament és produir aigua neta o reutilitzable en l’ambient i un residu sòlid o fang (també anomenat biosòlid o llot) convenient per a la seva disposició o reús.